fbpx
logo medycyna estetyczna warszawa

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAYA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dembego 10/265 , 02-796 w Warszawie, będąca właścicielem Akademii Medycyny Estetycznej Ursynów. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pana/Pani drogą osobistą, telefoniczną lub elektroniczną i obejmują trzy grupy informacji:

  • Dane niezbędne do weryfikacji tożsamości, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych. Zakres tych informacji jest regulowany prawnie i nie wymaga zgody ze strony pacjenta. Obejmuje on: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, opis przebiegu procesu diagnostycznego i leczniczego1,2.
  • Dane niezbędne do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Są to informacje podawane dobrowolnie, choć niezbędne w celu umawiania kolejnych wizyt bądź informowania o istotnych kwestiach związanych z leczeniem2.
  • Dane potrzebne do celów kontaktu marketingowego: imię, nazwisko, numer telefonu i adres email. Mogą być one wykorzystane wyłącznie w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę3.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w zależności od ich przeznaczenia:

  • Dokumentacja medyczna przez okres 20 lat po zakończeniu leczenia4.
  • Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  • Dane niezbędne do kontaktu medycznego i marketingowego do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Pana/Pani dane mogą być udostępniane przez administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa5, a w szczególności innym podmiotom dla zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, organom samorządu zawodów medycznych oraz instytucjom współpracującym tj. hostingodawcom.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w odniesieniu do własnych danych osobowych, prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do PUODO – organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (RODO).
W trakcie przetwarzania danych przez MAYA sp. z o.o. nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Podstawy prawne wyżej wymienionych działań:
1 art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
2 art. 6 ust. 1 lit. b,f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO
3 zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4 art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
5 art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Umów się na wizytę
Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu.